Konular

Konu Başlıkları

1. Sektörel Olarak Kontrol Faaliyetleri ve Güvence Hizmetleri
2. E-Ticarette Kontrol Faaliyetleri ve Güvence Hizmetleri
3. Pandemi Sürecinde Alternatif Denetim Kanıtı Toplama Prosedürleri
4. Faizsiz Finans Kuruluşlarında Denetim Hizmetleri
5. Denetim Kalitesi ve Bilgi Teknolojileri
6. Denetim ve Güvence Hizmetleri ile Etik İlişkisi
7. Yapay Zekânın Denetim Sürecindeki Yeri ve Gelecekten Beklentiler
8. Denetim, Kurumsal Yönetim ve İş Etiği
9. Bilgi Teknolojileri Güvenliği ve Denetim
10. Siber Risk Yöntemi ve İnteraktif Denetim
11. Denetçi Yeterliliği ve Bilgi Teknolojisi Kullanımı
12. Risk Temelli Denetim Teknikleri
13. Denetim Kuruluşlarında Kalite Kontrolü Sorunsalı
14. Güncel Mevzuat Düzenlemeleri Çerçevesinde Denetim ve Güvence Hizmetleri
15. Denetimde Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Durumlar
16. Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinin Uluslararası Arenadaki Kredibilitesine
Denetim ve Güvence Hizmetlerinin Katkısı
17. Denetçi Raporundaki Değişikliklerin Denetim Raporunun Bilgilendiriciliği ve
Anlaşılabilirliği Üzerindeki Etkileri
18. Güvenilir Denetim Kalitesi Göstergeleri
19. Yatırımcı ve Paydaşların Denetimden Beklentileri
20. İç Kontrol Faaliyetleri ve Firma Performansı İlişkisi
21. Kamu Kurumlarında İç Denetimin Önemi ve Şeffaflık
22. Kamu Risk Yönetiminde İç Denetimin Önemi
23. Kamu Kurumlarında İç Denetim Uygulamaları
24. Kamuda İç Denetim ve Risk Yönetimi
25. Kamu İç Denetim Standartları
26. Kamu Denetim Otoriteleri ve Regülasyonlar
27. Kamu İç Denetiminde Denetim Sürecini Etkileyen Güncel Gelişmeler
28. Kamu İç Denetimde Teknolojik Riskler ve Mevzuat Değişiklikleri
29. Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu İç Denetimi
30. Türkiye’de Kamuda İç Denetim
31. Kurumsal Yönetim ve İç Denetim Kalitesi
32. İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları
33. Risk Odaklı İç Denetim
34. İç Denetimde Başarısızlık Unsurları ve Yeni Model Önerileri
35. İç Denetim ve Firma Performansı İlişkisi
36. İç Denetim ve Yönetim Kurulunun İç Kontrol Üzerindeki Etkileri
37. Yapay Zekâ ve İç Denetim
38. İç Denetimin Kalitesi ve Geliştirilmesine Yönelik Çabalar
39. İç Denetimde Akıllı Otomasyon Teknolojilerinin Kullanımı

Topics

1. Control Practices and Assurance Services on Sectoral Basis.
2. Control Practices and Assurance Services in E-Commerce.
3. Alternative Audit Evidence Collection Procedures in Covid-19 period.
4. Auditing Services in Interest-Free Financial Institutions.
5. Audit Quality and Information Technologies.
6. The Relationship Between Audit/Assurance Services and Ethics.
7. The Role of Artificial Intelligence in the Audit Process and Future Expectations.
8. Audit, Corporate Governance and Business Ethics.
9. Information Technologies Assurance and Audit.
10. Cyber Risk Management and Interactive Control.
11. Auditor Competency and Use of Information Technology.
12. Risk Based Auditing Techniques.
13. Quality Control Problematic in Audit Firms.
14. Audit and Assurance Services within the Framework of Current Legislative
Regulations.
15. Special Cases to be Considered for Specific Transactions in the Audit.
16. Contribution of Audit and Assurance Services to International Credibility of
Developing Economies.
17. The Effects of Changes in the Auditor's Report on the Informativeness and
Understandability of the Audit Report.
18. Reliable Proxies for Audit Quality.
19. The Expectations of Investors and Stakeholders from Audit.
20. The Relationship Between Internal Control and Firm Performance.
21. The Importance of Internal Audit in the Public Sector and Transparency.
22. The Importance of Internal Audit in the Public Risk Management.
23. Internal Audit Applications in the Public Sector.
24. Internal Audit and Risk Management in the Public Sector.
25. Public Sector Internal Audit Standards.
26. Public Audit Authorities and Regulations.
27. Current Issues Affecting Audit Process in Public Sector Internal Audit.
28. Technological Risks and Regulation Changes in Public Sector Internal Audit.
29. Internal Audit in the Public Sector in Developing Countries.
30. Internal Audit in the Public Sector in Turkey.
31. Corporate Governance and Internal Audit Quality.
32. Internal Audit and Enterprise Risk Management Practices.
33. Risk Based Internal Control.
34. Reasons of Failure in Internal Audit and New Model Suggestions.
35. The Relationship Between Internal Audit and Firm Performance.
36. The Effects of Internal Audit and Board of Directors on Internal Control.
37. Artificial Intelligence and Internal Audit.
38. The Quality of Internal Audit and the Efforts to Improve Internal Audit Quality.
39. Use of Intelligent Automation Technologies in Internal Audit.